Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tance Izraele

O tanci
Izraelské tance jsou na první pohled živelnou směsí komplikovaných kroků a pohybů. Ve skutečnosti v nich lze ale odlišit několik různých stylů mnoha kultur a národů. Kořeny tanců sahají k odkazu krále Davida, kdy byla forma tance méně koordinovaná a motivovaná čistou radostí ze života a jeho Dárce, Boha Abrahamova, Izákova a Jákobova. Tanec byl významnou součástí Bohoslužeb a uctívání v synagogách.  Od vzniku státu Izrael ovlivnily choreografii tanců i vlivy řecké, francouzské, turecké i americký rock. Přistěhovalci z Evropy, kteří se usadili v Palestině a Izraeli, ovlivnili první izraelské tance variacemi na nám dobře známou polku, mazurku či krakoviak. Velký vliv mají i styly arabské a jemenské. Nové tance vznikají v Izraeli dodnes, nyní však převážně na moderní izraelskou hudbu. Na původní židovské tance navazují choreografií i hudbou s texty Žalmů a modliteb novodobé mesiánské tance, které jsou opět určeny pro Bohoslužby, jako forma duchovního boje i jako prorocké poselství.

Jaké jsou základní kroky izraelských tanců?
1. Kroky Maym (známé jako vinná réva).
2. Krok  Debka vychází z tanců arabského etnika. Je charakteristický náročnými malými   pohyby nohou podupávajících do rytmu arabských bubínků (skákací pata-krok).
3. O něco později silně ovlivnila izraelské tance vlna přistěhovalců z Jemenu a vnesla do nich specifické plynulé a houpavé pohyby, kroky připomínající chůzi po horkém písku (tzv: yemenit, jemenait) a zvláště líbeznou orientální hudbu.
4. Cherkaziyas, kroky pocházející z Ruska (vpřed-zpět krok)

Nejrozšířenější styly?
1. Temperamentní Hora (původem z Rumunska), která se tančí v kruhu a tanečníci se drží za ruce či za ramena. Uzavřený kruh představuje jednotu a úzké mezilidské vztahy. Hora bývá často označována za izraelský národní tanec.
2. Debka je styl tance arabského původu, který původně tancovali jen muži. Vyznačuje se důraznými stacatto a skákacími kroky.

Proč tančíme izraelské a mesiánské židovské tance?
* Exodus 15:20 „Tu vzala prorokyně Mirjam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní s bubínky v tanečním reji.“
* Soudců 11:34 „Když přicházel Jiftách do Mispy ke svému domu, hle, vychází mu naproti s bubínky a s tancem jeho dcera. Měl jenom tu jedinou, kromě ní neměl syna ani dceru.“
* Samuelova 6:14-15 „A David poskakoval před Hospodinem ze vší síly; byl přitom přepásán lněným efódem.  David a všechen izraelský dům vystupovali s Hospodinovou schránou za ryčného troubení polnic.“
* Samuelova 21:12 „Akíšovi služebníci řekli králi : „Což to není David, král země? Což se o něm nezpívalo při tanečním reji: ‚Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce‘?“
* Jeremjáš 31:4  „Znovu tě zbuduji a budeš zbudována, panno izraelská. Znovu se ozdobíš bubínky a vyjdeš k tanci s těmi, kdo se smějí.“
* Jeremjáš 31:13  „Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši a starci. „Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost….“
* Kazatel 3:3 „…je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat…“
* Žalmy 149:2-3 „Ať se Izrael raduje ze svého Tvůrce, ať synové Sijónu jásají nad svým Králem, ať tanečním rejem chválí jeho jméno, ať mu pějí žalmy při bubnu a při citeře.“
*  Žalm 150:4 „…chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, …“

Stejně jako taneční instruktor Eugenia Bester z Quatemaly (dnes žije v USA) - více viz.www.Bethhillel.com,  i my věříme, že církev ze židovského národa i z národů pohanských bude jednoho dne tančit před trůnem Mesiáše i na Jeho svatbě.

Nahlédnutí do izraelských a židovských tanců - e Book